Załącznik 1- formularz oferty

tekst alternatywny
Załącznik 2 – sytuacja ekonomiczna


Załącznik 3 – harmonogram

tekst alternatywny
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1.2018
 

tekst alternatywny

Aneks nr1

 

 Lubaczów, dnia 24 stycznia 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2019

na zakup automatycznej linii do foliowania wydruków cyfrowych

W związku z realizacją projektu zakup urządzeń poligraficznych w ramach działania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Agencja Reklamy E-KROPEK Ziemowit Kisz,

dalej zwane Zamawiającym, zwraca się z zapytaniem ofertowym

 

 1. Informacje o Zamawiającym

Zamawiający: Agencja Reklamy E-KROPEK Ziemowit Kisz

Siedziba: ul. Unii Lubelskiej 10 D, 37-600 Lubaczów

Tel./fax: 665 494 155

e-mail: biuro@e-kropek.pl

 1. II. Tryb udzielenia zamówienia

2.1. Do postępowania wszczętego na podstawie niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)., Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych.

2.2. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków.

2.3. Sposób publikacji niniejszego zapytania ofertowego:

 1. a) wysłanie zapytanie ofertowego do co najmniej dwóch firm oferujących usługi z zakresu określonego w niniejszym zapytaniu (potencjalnych wykonawców), zwanych dalej Wykonawcami,
 2. b) strona internetowa Zamawiającego: www.e-kropek.pl
 3. c) ogłoszenie w siedzibie Zamawiającego.

III. Postanowienia ogólne  zapytania ofertowego

 

3.1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

3.2. W sprawach spornych stosuje się zapisy Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

3.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.

3.6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

3.7. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między Zamawiającym, a Wykonawcą w walutach obcych.

3.8. Zamawiający nie przewiduje konieczności wnoszenia przez Wykonawcę, tytułem zabezpieczenia składanej oferty, wadium.

3.9. Jeżeli Zamawiający otrzyma tylko jedną ważną ofertę – uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną.

3.10. Jeżeli Zamawiający nie otrzyma żadnej oferty – dopuszcza się zawarcie umowy w zakresie tej części lub całości zapytania ofertowego, z Wykonawcą wybranym bez zachowania procedury dotyczącej określonego w przepisach   postępowania   związanego   z   zachowaniem   zasady   konkurencyjności,   przy jednoczesnym zachowaniu  ograniczeń  dotyczących  zawarcia  umowy  z  podmiotem  powiązanym,  wynikających  z odpowiednich przepisów.

3.11. W  trakcie realizacji zamówienia dopuszcza się wzrost wartości  zamówienia z zastosowaniem  zasady konkurencyjności do wysokości 50% wartości zamówienia określonej w umowie z Wykonawcą;     w takim przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.

 1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

4.1.  Wszystkie  oświadczenia,  wnioski,  zapytania,  zawiadomienia  oraz  informacje  Zamawiający  przekazują drogą elektroniczną na adres mailowy: biuro@e-kropek.pl a Zamawiający na adresy pocztowe i/lub mailowe Wykonawców, podane w złożonych przez nich formularzach oferty.

4.2. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zapytania, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4.3. Każde oświadczenie woli, które ma być złożone przez Wykonawców Zamawiającemu oraz odwrotnie (m.in.: oświadczenie, wniosek, zapytanie, zawiadomienie, informacja), jest złożone z chwilą, gdy doszło do drugiej strony w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.

4.4. Oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby druga strona mogła zapoznać się z jego treścią.

4.5. Osobami ze strony Zamawiającego, uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

 1. Ziemowit Kisz

e-mail: biuro@e-kropek.pl

tel.: 665 494 155

w dniach roboczych Zamawiającego w godzinach 9.00 – 15.00

4.6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zostanie niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych  od  wyboru  oferty  dokonanego  po  ocenie  złożonych  ofert  oraz  –  w  razie  konieczności  –  po dodatkowej weryfikacji ich warunków, powiadomiony o tym przez Zamawiającego.

4.7. Zamawiający wyśle niezwłocznie informacje o wyniku postępowania do każdego Wykonawcy, który złożył ofertę.

 V. Przedmiot zamówienia – opis

5.1.  Nazwa  nadana  zamówieniu  przez  Zamawiającego:  „Zakup automatycznej linii do foliowania wydruków cyfrowych”.

 Przeznaczony do jednostronnego laminowania wydruków cyfrowych.

5.2. Obszar zamówienia:

 Przedmiotem zapytania jest automatyczna linia do foliowania wydruków cyfrowych – 1 sztuka, maszyna nowa, rok produkcji 2018 lub nowsza.

Główne parametry to:

 • prosta obsługa, do obsługi przez jednego operatora,
 • możliwość jednostronnego laminowania wydruków cyfrowych,
 • panel dotykowy,
 • stalowy, chromowany cylinder,
 • regulowaną listwę łamiącą,
 • minimalny rozmiar arkusza 205×220 mm,
 • maksymalny wymiar arkusza 370x540mm,
 • minimalna gramatura podłoża 115 g/m2.
 • automatyczna linia podawania papieru i kartonu
 • dodatkowa nawijarka do złocenia

5.3. Szczegółowe kryteria oceny ofert: cena.

5.4. Termin składania ofert: 30.01.2019 r. do godz. 10:00. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem  poczty elektronicznej na adres: biuro@e-kropek.pl wraz z niezbędnymi dokumentami. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5.5.Termin  dostawy   i   wdrożenia   przedmiotu   zamówienia   nie   może   przekroczyć dnia 26 lutego  2019 r.

 5.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

5.7.Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  zaproszenia  wybranego  Wykonawcy  w  celu  przeprowadzenia negocjacji cenowych.

5.8. Minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia – 24 miesiące od daty dostawy.

 1. VI. Ogólne warunki udziału w postępowaniu

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

6.1.1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

6.1.2.  w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządzili  szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,

6.1.3. wobec których nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

6.1.4. nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

6.1.5. nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

6.1.6.  sąd  nie  orzekł  wobec  nich  zakazu  ubiegania  się  o  zamówienia,  na  podstawie  przepisów  o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

6.2. Spełnienie warunków określonych w pkt 6.1.1. –6.1.6. niniejszego zapytania Wykonawca potwierdzi poprzez złożenie odpowiednio podpisanego Załącznika Nr 2 „Oświadczenie o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz pozostałych warunkach” do niniejszego zapytania ofertowego.

6.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji warunku posiadania niezbędnej wiedzy, doświadczenia i   zasobów   do   realizacji   przedmiotu   zamówienia,   w   szczególności   w   drodze   osobistych wywiadów   z Wykonawcą, jego pracownikami i jego dotychczasowymi klientami.

6.4. Do postępowania mogą przystąpić podmioty mające w zakresie swojej działalności sprzedaż

maszyn i urządzeń poligraficznych, co będzie weryfikowane na podstawie internetowej bazy CEIDG i KRS.

VII. Opis sposobu  dokonywania oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu                i wykaz wymaganych  oświadczeń  i dokumentów potwierdzających  spełnienie warunków udziału w postępowaniu

7.1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą (złożoną zgodnie z Załącznikiem Nr 1 „Formularz oferty”) następujących oświadczeń i dokumentów:

7.1.1.  Podpisanego Załącznika Nr 2 „Oświadczenie o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz pozostałych warunkach”.

7.1.2. Podpisanego jako zaakceptowany Załącznika Nr 3 „Harmonogram czasowy realizacji obszarów zamówienia (części zamówienia)”.